Auto Koese Auto Koese Auto Koese Auto Koese Auto Koese Auto Koese

Onze klantenscore 8.9
van 384 beoordelingen
Alle reviews

Welkom bij Auto Koese

In alle opzichten het beste voor uw auto!

Ontdek onze voorraad met 187 jonge occasions
Alternative Content

Privacyverklaring Auto Koese

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens en uw privacy? Dat leest u hieronder.

Algemeen
Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe regelgeving ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze verordening heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten met betrekking tot die verwerking.

Met deze privacyverklaring krijgt u informatie over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van die nieuwe regelgeving (ook wel AVG genoemd). Daarnaast geldt een privacy beleid voor onze website en een cookiebeleid, welke beiden op de website www.auto-koese.nl te vinden zijn.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens als klant van Auto Koese?
Om uw aankoop en/of uw opdrachten goed en zorgvuldig te kunnen verrichten, hebben we van u enkele gegevens nodig. Die gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld voor de tenaamstelling van uw auto bij RDW, maar ook voor het opmaken van de factuur voor de verrichte reparatie, geleverde producten en/of uw geleverde auto, maar ook een van u ingekochte auto. Wij verwerken niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is.

Wat zijn de plichten van Auto Koese?
Auto Koese is volgens de AVG de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in uw dossier plaatsvindt.

Bij ons werk zijn we verplicht rekening te houden met het volgende:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder de tenaamstelling van uw auto bij RDW en het voldoen aan de voorschriften van RDW in dit kader;
  • voor een deugdelijke financiële administratie;
  • voor het voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de belastingwetgeving;
  • voor de tenaamstelling van uw factuur;
  • voor doelmatig beheer en beleid.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden, tenzij het een verenigbaar doel betreft in de zin van de AVG of de uitvoeringswet AVG;
 • Alle medewerkers van Auto Koese gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst van die medewerkers;
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om een beveiligingsincident te voorkomen;
 • Gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen;
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening. Daarna worden ze vernietigd, tenzij u aangeeft dat u ze geretourneerd wenst te hebben.

Voor de benodigde gegevens is de bewaartermijn per onderdeel verschillend, maar in principe vijf jaar (vanaf de laatste behandeling) van persoonsgegevens ten behoeve van de financiële administratie, tenzij korter bewaren voorgeschreven is voor een of meer bijzondere onderdelen van de uitvoering van de overeenkomst en/of ter uitvoering van een wettelijke plicht, doch langer dan vijf jaar indien langer bewaren noodzakelijk zou zijn.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, beperking, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
 • Het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt heeft.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Auto Koese.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Auto Koese hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt ook in dat derden niet zonder uw toestemming toegang tot persoonsgegevens krijgt. Dus uw toestemming is dan vereist.

Uitwisseling gegevens
Auto Koese wisselt in beginsel geen gegevens met derden. Dat is alléén anders als u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven. Alleen met uw toestemming kunnen gegevens gedeeld worden met derden.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid of deze verklaring te wijzigen.

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid?
Stuur dan een e-mail naar hans.koese@auto-koese.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Contactformulier
Laatste nieuws
Auto Koese Sommelsdijk: T. 0187 - 611 662
Auto Koese Sint-Annaland: T. 0166 - 600 500
Auto Koese Middelharnis: T. 0187 - 700 217